Menu

LogowanieDziałając w imieniu własnym wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie danych osobowych oraz zdjęć wizerunkiem mojego dziecka na stronach serwisu internetowego dziecireklamy.tv Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz używanie w celach promocyjnych i marketingowych zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka. Oświadczam, iż mam prawo do dysponowania zdjęciami, które przedkładam dla dziecireklamy.tv w celu promocji dziecka. Oświadczam, iż przejmuję na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich mogące wyniknąć z naruszenia ich praw, spowodowane w szczególności poprzez zamieszczenie zdjęć na stronach serwisu internetowego dziecirekalmy.tv , a także poprzez ich używanie zgodne z celami serwisu internetowego dziecirekalmy.tv Jestem świadoma(y), iż mam zapewnione prawo do wglądu do swoich danych oraz do zmiany zdjęć mojego dziecka w każdym momencie.